Ordinul MFP nr. 65/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015 si care a intrat in vigoare la data publicarii aproba regulile pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014.

Conform prezentului ordin, termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe 2014 este 1 iunie 2015.

Actul normativ, contine principalele reglementari pe care companiile romanesti trebuie sa le respecte pentru a intocmi si depune situatiile financiare aferente anului 2014.

Cine aplica reglementarile ordinului MFP nr. 65/2015?

Reglementarile ordinului emis de MFP se aplica de catre urmatoarele categorii de firme:

 • Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009;
 • Entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011;
 • Cele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012.

Conform Ordinul MFP nr. 65/2015, firmele pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991. Astfel, firmele sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor. Mai mult, acestea intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor legii contabilitatii.

Ordinul nr. 65/2015 emis de Ministerul Finantelor Publice prevede ca situatiile anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Criteriile folosite pentru determinarea marimii entitatilor sunt urmatoare:

 • Total active: 3.650.000 euro
 • Cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro
 • Numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

 • Bilant (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Situatia modificarilor capitalului propriu;
 • Situatia fluxurilor de numerar;
 • Note explicative la situatiile financiare anuale.

Documentele mentionate vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin ordinul emis recent.

Societatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

 • Bilant prescurtat (cod 10);
 • Cont de profit si pierdere (cod 20);
 • Note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.


Acestea pot intocmi optional situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar, iar documentele vor fi insotite, ca si in cazul si in primul caz, de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Indiferent de marimea firmelor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite ca si pana acum de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si depropunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 • Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 • Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.


Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare


Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar, termen care se implineste pe 30 mai 2015. Dat fiind faptul ca data de 30 mai este o zi de sambata, data limita pentru pentru depunerea situatiilor financiare a fost prelungita pana luni, 01 iunie 2015.


Cum se depun situatiile financiare

Ordinul publicat de Finantele Publice precizeaza ca situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.


Penalitati pentru nedepunerea in termen a situatiilor financiare anuale


Nedepunerea in termenul impus de lege a situatiilor financiare anuale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda astfel:

 • Pentru o perioada de intarziere cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, amenda este intre 300 si 1.000 lei;
 • Pentru o perioada de intarziere cuprinsa intre 16 si 30 zile lucratoare, amenda este intre 1.000 si 3.000 lei;
 • Pentru o perioada de intarziere mai mare de 30 zile lucratoare, amenda este de pana la 4.500 lei, dar nu mai putin de 1.500 lei;
 • Pentru neintocmirea si nesemnarea situatiiilor financiare, contribuabilii risca o amenda cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.